دوشنبه, 6 بهمن 1393 English          
 
ارتباط با دانشگاه

آدرس : اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهيد چمران اهواز

تلفن تماس روابط عمومي:3335860

نمابر:3332910

پست الكترونيك روابط عمومي: public@scu.ac.ir

تلفن تماس روابط بين الملل : 3367008

نمابر:3332618

پست الكترونيك :Isco-scu@scu.ac.ir

تلفن تماس مديريت فناوري اطلاعات:3330072

پست الكترونيك مديريت فناوري اطلاعات:rahnavard@scu.ac.ir

درباره وب سايت :radman@scu.ac.ir


دانشگاه شهيد چمران اهواز
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب