دوشنبه, 8 شهريور 1395
  • العربیه

انتخاب واحد
  هیات علمی                  دانشجویان
 ثبت نمرات                              ثبت نام پذيرفته شدگان 94
   انتخاب واحد الكترونيكي وارزشيابي اساتيد
   رزرو خوابگاه دانشجویی
   


اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه

دانشجویان کلیه مقاطع  تحصیلی میتوانندجهت برخورداری از جایزه های بزرگ بنیاد نخبگاندر سال تحصیلی 96-1395تا تاریخ 30/4/95به پایگاه اطلاعاتی بنیاد:soraya.bmn.ir مراجعه نمایند.

دریافت حقوق های ماهانه قابل توجه، هزینه های کنفرانس های داخلی و خارجی و کمک هزینه های ازدواج از جمله این جوایز می باشد .
دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8