پنج‌شنبه, 31 خرداد 1397

 نام و نام خانوادگي: علي حسين حسين زاده
تحصيلات: دكتري جامعه شناسی

مرتبه علمي: دانشيار

 

فعاليت‏هاي پژوهشي

 

مقالات موجود در مجلات بين المللي خارجي:

1-     Prevalence of material violence in the family (The India Journal of social work, October 2009, vol. 70.       (ISI)

2-     The nature of women's participation in the labour force in the post-1989 of Iran, European journal of social sciences, January 2010.

3-     Capital economy as a factor on consumer confuse (economics, business and management) (voll, 22).

4-     Volatile Substance Use Within Aged Population of Ahwaz City / Iran, Epidemiologic View, Middle-East Journal of Scientific Research. No. 1.

5-     Social capital and participatory actions among aged population of Ahwäz, Iran, journal of American Science, no. 10.

6-     Ethnic Identity Among Bakhtiary Tribes, (The Research Journal Of International Studies

 

مقالات موجود در مجلات داخلی با اعتبار علمی  ـ  پژوهشی و ترويجي

1- علل گرايش به مشاغل كاذب در شهر اهواز، مجله علمي ـ  پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان.

2- آسيب شناسي جريان روشنفكري در ايران، مجله علمي ـ پژوهشي جامعه شناسي ايران.

3- بررسي تأثير پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي، احساس بي قدرتي و هويت قومي بر احساس امنيت اجتماعي، فصلنامه علمي - پژوهشي دانش انتظامي، سال دهم، شماره دوم، تابستان 87.

4- عوامل اجتماعي موثر بر شكل گيري هويت قومي در بين جوانان، فصلنامه علمي - پژوهشي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، پيش شماره پنجم، تابستان 1388.

5- بررسي عوامل مؤثر در مشاركت اجتماعي شهروندان، جامعه شهري ايلام، مجله علمي - پژوهشي جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي (35)، شماره سوم، پاييز 1388.

6- بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز، مجله علمي - پژوهشي جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي (35)، شماره سوم، پاييز 1388.

7- بررسي ميزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جريان هاي نقدي عملياتي با بازده سهام، فصلنامه علمي - پژوهشي حسابداري مالي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه، سال اول‏ شماره 3‏ پاييز 1388.

8- بررسي ميزان دينداري و عوامل موثر بر آن، در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه، فصلنامه علمي ترويجي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، پيش شماره ششم‏، پاييز 1388.

9- بررسي الگوي باروري‏، سن ازدواج و استفاده از روش هاي تنظيم خانواده، فصلنامه علمي ترويجي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، پيش شماره هشتم‏، بهار 1389.

10- Reengineering the management of Educational change in the light of chaos theory? ، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره دوم، زمستان 85.

11- Social Capital: Conceptual Overview and Measurements ، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره چهارم، تابستان 86.

12- بررسي جامعه شناختي دلايل توسعه نيافتگي توريسم در استان خوزستان، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره دوم، زمستان 85.

13- بررسي مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سالمندان مقيم در خانه‏هاي سالمندان شهر اهواز، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره سوم، بهار 86.

14- چالش هاي اجتماعي اشتغال زنان، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، شماره چهارم، تابستان 86.

15- تبيين جامعه شناختي ساخت قدرت در خانواده و جنسيت متكثر، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره دوم، شماره اول، پاييز 86.

16- بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر حاشيه‏نشيني در شهر بهبهان، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره دوم، شماره چهارم، تابستان 87.

17- بررسي سرمايه اجتماعي در پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان پيش‏دانشگاهي شهرستان ايوان در سال تحصيلي 88-87، فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، شماره چهارم، تابستان 88.

18- بررسي برخي ويژگي هاي فرهنگ دموكراتيك در شعر عصر مشروطه و تفاوت هاي آن با شعر عصر بازگشت، دو فصلنامه علمي – پژوهشي مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره 1، تابستان 1389، دانشگاه تربيت معلم تهران.

19- بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي موثر بر بيگانگي از كار (مورد مطالعه: كاركنان پتروشيمي بندر ماهشهر)، مجله علمي – پژوهشي جامعه شناسي كاربردي، سال 22، شماره پياپي 22، شماره 2، تابستان 1390، دانشگاه اصفهان.

20- عوامل اجتماعی موثر بر میزان باورپذیری کلیشه های جنسیتی در دو سپهر عمومی و خصوصی (فصلنامه تخصصی جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1390).

21- بررسی تاثیر عوامل اجتماعی ـ سیاسی بر احساس امنیت (مطالعه موردی: شهروندان شهر ایلام)، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر، سال پنجم، شماره 15، زمستان 1390.

22- تحلیل نظری رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار انحرافی در سطح خانواده، (فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، دوره اول، شماره اول، زمستان 1390).

23- بررسي جامعه شناسي برخي از عوامل موثر بر ميزان دينداري (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز) فصلنامه علمي - پژوهشي برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي ، سال چهارم، شماره 10 بهار 1391.

24- بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه: شهرستان اهواز) فصلنامه علمي - پژوهشي دانش انتظامي، سال سيزدهم، شماره دوم، تابستان 1390

25- بررسي شيوه هاي استفاده از اختيارات مديريت در گزارشگري سودآوري آينده و تاثير ويژگي هاي شركت ها بر شيوه هاي استفاده از اختيارات مزبور (فصلنامه علمي - پژوهشي دانش حسابداري، سال سوم، شماره هشتم، بهار 1391.

26- تبيين جامعه شناختي ميزان اعتماد مردم به پليس در برخورد با يك مساله اجتماعي در شهر اهواز (فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات امنيت اجتماعي)، شماره 24،‌ زمستان 1389.

27- كيفيت سود در شركت هاي درمانده مالي (فصلنامه علمي - پژوهشي پژوهش هاي حسابداري مالي، سال 4‌، شماره 11، بهار 1391

28- بررسي مسئله شكاف نسلي در بين ايثارگران و فرزندان آنان

فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره اول، پاييز 90

29- بررسي برخي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر سبك زندگي خانواده هاي ايراني

فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره دوم زمستان 91 (داراي امتياز علمي – پژوهشي)

30- بررسي عوامل حاكم بر الگوي سن ازدواج در شهرستان اهواز در سال 88

فصلنامه توسعه انساني دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره دوم زمستان 91 (داراي امتياز علمي – پژوهشي)

31- سبك زندگی شهری و مشاركت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یك پیمایش منطقه ای

فصلنامه علمي – پژوهشي جامعه شناسی کاربردیٰ، سال 24، شماره اول بهار 1392 شماره پیاپی 49

32- بازافرینی اسطوره های تاریخی در بازی های رایانه ای

فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات قدرت نرم، سال اول، شماره 4 زمستان 90

33- سودهای غیر عادی حسابداری ارزش دفتری اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزشیابی سهام.

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی سال سوم، شماره 11 پاییز 1390

34- بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندی در بین شهروندان شهر خرم اباد

فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات شهری سال دوم شماره دوم بهار 1391 دانشگاه ازاد دهاقان

35- تعارضات مبانی فلسفی علم جامعه شناسی در ایران

فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال 16 شماره 3 پاییز 1391

36- بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویت قومی

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 7 شماره 1 پاییز 91

37- تاثیر شهرگرایی و دینداری بر مصرف گرایی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 7 شماره 2 زمستان 91

38- فراتحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، گرایش جامعه شناسی محض (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 7 شماره 4 تابستان 92

39- قومیت و باروری: با تاکید بر باروری زنان گروه های قومی عرب و غیر عرب شهر اهواز

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 8 شماره 1 پاییز 92

40- بررسی عوامل موثر بر میزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 8 شماره 2 زمستان 92

 

ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش‏های علمی معتبر 

1- Iternational conference on social sicience and humanity (ICSSH 2011

(مالزي)

Social Capital For Aged People In Khuzistan Province, Iran: Toward Developing A Scale

عبدالرحيم اسداللهي -نوبايا احمد - دكتر علي حسين حسين زاده  تنجكو آيزان حميد   راحيما ابراهيم

 

2- سمينار رسانه و آموزش شهروندي

بررسي رابطه بين استفاده از برنامه هاي تلويزيون و شكل گيري نگرش انتقادي (مطالعه موردي: شهروندان پلدختر)

محمد پورتركاروني                     شهروز فروتن كيا                      دكتر علي حسين حسين زاده          فريدون نجفي

 

3- Capitalist economy a factor on consumer confuse

(دكتر علي حسين حسين زاده، فروز جعفري زاده و محسن هوشمند)

 

4- نام همايش: International economics development and research center

Participation and presentation certificate

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به پلیس در حوزه افكار عمومی (مورد مطالعه: شهر ایلام )همایش ملی افكار عمومی و امنیت اجتماعیدفتر تحقیقات كاربردی پلیس راهور ناجا تهران ایران

علی حسین حسین زاده، علی عنبری، یداله متقی و علی ناصر درویشی

5- كنفرانس بین الملیی علوم اجتماعی و مردمی 2011 International Conferance on Social Science and Humanity Institute of Electrical and Electronics Engineersپكن - چین 1389/12/08

علی حسین حسین زاده، محمود براتوند, علی هواسی

6- بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ و میر كودكان زیر پنج سال روستایی شهرستان اهواز با تاكید بر محرومیت های اجتماعی در سال 1389 (همایش آسیب های اجتماعی (پیشگیری مراقبت و درمان)

 

7-     Social Capital for Aged People in Khuzistän Province, Iran: toward developing a scale (International Conference on Social Science and Humanity(ICSSH2011)

8-     first international conference on tourism managment & sustainable development (TMSD

9-     capitalist economy as a factor on consumer confuse (international proceedings of economics development and research (economics, business and management)

 

طرح‏هاي مطالعاتي

1- مطالعات توانمندسازي و اسكان سكونت گاههاي غير رسمي شهر ماهشهر، دكتر علي حسين حسين زاده (1389)

2- بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ميزان گرايش به قتل هاي ناموسي (بخاطر شرف) در بين شهروندان شهر اهواز و حومه، (1389)دكتر علي حسين حسين زاده       علي عنبري

 

3- عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه زنان، دكتر علي حسين حسين زاده و ايمان ممبني (1388)

 4- مطالعات جامع آمايش سرزمين استان خوزستان بخش اجتماعي و فرهنگي (1-2) (1389)

دكتر فرهنگ ارشاد  مهدي حاجتي - عزيز حزباوي - دكتر علي حسين حسين زاده- حسين ملتفت

 5- بررسي ميزان انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران و عوامل اجتماعي (1389)  عزيز حزباوي علي حسين حسين زاده كريم رضادوست

 

6- بررسي ساختار اجتماعي- اقتصادي نظام قبيله اي

(مطالعه موردي: طايفه بيت نصر، هورنشينان هورالعظيم) 90- 1389

دكتر علي حسين حسين زاده و رحيم سواري نوراله

7- تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر سرقت در شهرستان اهواز (مطالعه موردی: مرتکبین دستگیر شده توسط مراکز انتظامی استان خوزستان) دکتر علی حسین حسین زاده و علی عنبری (زمستان 1390).

 

كتب

1- كاربرد روش‏هاي آماري در مديريت و حسابداري (با استفاده از نرم افزار SPSS 18.0 )

(دكتر علي حسين حيسن زاده و سيد مهدي محمدي)

2- روش هاي آماري پيشرفته در علوم انساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز

(دكتر علي حسين حسين زاده – سيد مهدي محمدي)

 

مسئولیت­های اجرایی

1-     مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

2-    معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز

3-   مدیر کل امور اجتماعی استانداری خوزستان

4-    مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان

5-    مسئول روزنامه کیهان در استان خوزستان

6-    مدیر مسئول فصلنامه علمی – پژوهشی توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز

7-    سردبیر فصلنامه دانش انتظامی خوزستان

8-   سردبیر فصلنامه اقوام و عشایر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

9-    عضو پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

10-  رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان

 


کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8