گروه علوم اجتماعي علوم اجتماعی(پژوهشگری).:.Welcome to Social Sciences University of Ahwaz
سه‌شنبه, 4 ارديبهشت 1397
اعضای هیئت علمی گروه علوم اجتماعی
 

ردیف

      نام و نام خانوادگی

     1

دکتر سید عبد الحسین  نبوی

     2

      دکتر فرهنگ ارشاد

     3

   دکتر عبد الرضا نواح        

   4 

   دکتر معصومه باقری 

     5

   دکتر کریم رضا دوست

   6 

      حسین ملتفت

7

دکتر علی حسین حسین زاده

   8

      الهه موالی زاده

9  

     عزيز حزباوي


منابع کارشناسی ارشد

coming soon.jpg


کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8