پنج‌شنبه, 31 خرداد 1397
دکتر حسن فروغی

 

 دکتر فروغی در سال 1323 در شهرستان طبس متولّد شد.  در سال 1336 تحصیلات ابتدایی را در دبستان میرطبس و در سال 1342 تحصیلات متوسطه را در دبیرستان شیبانی همان شهرستان به پایان رساند و در سال1342 موفّق به اخذ دیپلم متوسطه در رشتۀ تجربی گردید. ایشان در سال 1352 مقطع کارشناسی رشتۀ زبان فرانسه را در مدرسة عالی ترجمۀ تهران به پایان رسانید و در سال 1353 (همزمان با گذراندن چندواحد از دروس ادبی برای تبدیل لیسانس مترجمی به لیسانس ادبیات) به دریافت کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه از دانشگاه سوربن پاریس و درسال 1357 به دریافت درجۀ دکتری ادبيات فرانسه و تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس توفیق یافت.

دکتر فروغی همچنین در سال‌های 1349 تا 1352 دورة کارشناسی علوم اجتماعی را در دورة شبانة دانشسرای‌عالی تهران به صورت ناتمام گذرانده و در طول اقامت خود در فرانسه، در سال 1353 موفّق به اخذ دیپلم مهارت آموزش زبان فرانسه به روش‌های سمعی وبصری و در سال 1356 موفّق به اخذ فوق لیسانس(DEA= دانشوری) جامعه شناسی از مدرسة مطالعات عالی پاریس نیز گردیده است.

فعالیت‌های آموزشی دکتر فروغی از سال 1358 با درجۀ استادیاری در دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز و نامبرده درسال 1377 به مرتبۀ دانشیاری و در سال 1385 به مرتبه استادی نایل گردیده است. دکتر فروغی در حال حاضر با پایه 35 استادی در این دانشگاه مشغول بکار
می باشند.

در زمینة فعالیت‌های اجرایی، ایشان در دو دوره، از فروردین 1358 تا آذر 1359 و از دیماه 1380 تا 1382 مدیرگروه فرانسه، در سال تحصیلی 1358تا 1359، دبیرشورای مدیریت دانشکدۀ زبان‌های خارجی و عضو شورای دانشگاه جندی شاپور، و از سال 1377 تا 1386، نمایندۀ منتخب اعضاي هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات در کمیتۀ ارتقاء بوده است.

در زمینة فعالیت‌های علمی- پژوهشی دکتر فروغی از سال 1375 تا بهمن ماه 1379، عضو شورای پژوهشی گروه فرانسة سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها بوده و در حال حاضر عضو هیأت تحریریة مجله های دانشکدة ادبیات دانشگاه شهید چمران، مجلة پژوهش دانشگاه تهران، مجلة  لقمان در مرکز نشر دانشگاهی و مجله هنرهای نمایشی دانشگاه تهران می باشد. دکتر فروغی در سال 1381 به عنوان مولف و مترحم برگزیده دانشگاه و در سال های 1384 و 1386 به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شده است. ایشان همچنین در مجامع علمی زیر عضویت دارد:

-        عضو جامعة ادبی قرن 18 فرانسه،(پاریس).

     -        عضو بنیان گذار « جامعۀ ادبی دیدرو»، (پاریس).

-        عضو جامعۀ ادبی منتسکیو، (پاریس).

-        عضو خزانه دار انجمن علمی مطالعات فرانسوی زبان، (ایران).

 

گرایش های ایشان عبارت است از : ادبیات فرانسه، ادبیات تطبیقی، نقد ادبی، روش تحقیق، تفسیر متون ادبی فرانسه.

آثار وتألیفات

الف) کتاب

1.   فرانسه برای دانشجویان رشتۀ علوم (به زبان فرانسه )، انتشارات سمت، چ اوّل، 1373، (با همکاری دکترعبدالله محتشمی و دکترسید علاء الدین گوشه گیر).

2.      یادداشت برداری و روش تحقیق (به زبان فرانسه)، انتشارات سمت، چاپ اوّل 1380 ، چاپ دوم 1382 ، چاپ سوم 1385 .

3.      تفسیر متون ادبی (به زبان فرانسه )، انتشارات سمت، 1381.

4.      ترجمة کتاب اسلام وتمدن اسلامی (دوجلد) از آندره میکل، هانری لوران، انتشارات‌سمت ، 1381.

 

ب) مقاله

1.      « زبان فرانسوی وتوسعۀ ملّی » ، نشر دانش ، سال نهم، شمارة 3، مرکز نشر دانشگاهی، 1368.

2.      « اعلام در ترجمه » ، نشردانش ، مرکز نشر دانشگاهی ، بهمن 1369.

3.      « رمان و شخصیت درخانوادة تیبو»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد،زمستان 1373.

4.      « ایران دلفریب» ، فصلنامۀ هستی، پائیز1373، اسلامی ندوشن (ناشر).

5.   « صورت فرانسوی برخی اعلام در فرهنگ فارسی معین» مجلۀ دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز وزمستان 1375.

6.      « فرهنگ های دوزبانة امثال وتعبیرات»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد ، بهار وتابستان 1376.

7.      « اخلاقیّات در گلستان وبوستان سعدی » ، مجموعه مقالۀ ارج نامۀ ایرج، انتشارات توس، 1377.

8.   « تأثیر سفرهای فرانسوی مربوط به ایران برذهنیت فرانسویان درقرن 18»، مجلة پژوهش زبان های خارجی،دانشگاه تهران، ش13، پاییز وزمستان 1381.

9.      « ساقی نامه درادبیات»، مجلۀ لقمان ، شمارة 38 ، دورة19 ، تابستان 1382.

10. « اسطورۀ ایران دلفریب درادبیات فرانسه قرن 18 » ، مجلة پژوهش زبان‌های خارجی شمارة 21 (ویژه نامۀ فرانسه ) ، دانشگاه تهران، 1383.

11. نظريه پردازان نقد جامعه شناختي، مقالات همايش نقد ادبي در قرن بيستم، دانشگاه تبريز، 1383.

12.  «سطوح و وجوه نگاه به متون ادبی» ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1384.

13. «هويت ايراني در ادبيات فرانسه قرن هجدهم»، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز، پائيز1384.

14. ولتر در مكتب سعدي، برخي تجانسها در سبك و انديشه، مجله پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، بهار 1385.

15. ايران در اولين دايره المعارف فرانسه، مجله تحقيقات مربوط به ديدرو و دايره المعارف، شمارگان 40-41، پاريس، 2006.

 

ج) ارائه مقاله وسخنرانی در همایش ها

1.      مشکل اعلام درترجمه ، کنگرۀ آموزش زبان وادبیات فرانسه ، دانشگاه شهید بهشتی، 1366.

2.   Voyages en Perse et mentalité française au XVIIIe siècle  ، دومین همایش ادبیات تطبیقی سفر از منظر ادبیات جهان ، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1381.

3.      نظریه پردازان نقد جامعه شناختی ، همایش نقد ادبی درقرن بیستم ، دانشگاه تبریز، 1382.

4.   Le mythe séduisant de la Perse dans la littérature française du XVIIIe siècle ، سومین همایش ادبیات تطبیقی،  اسطوره و ادبیات ، دانشگاه تهران،اردیبهشت 1383.

5.      مقاله '' La Perse dans L’Encyclopédie de Diderot "

در کنگرۀ Les branches du savoir dans L’Encyclopedie de Diderot در دردانشگاه نناتر پاریس (دانشگاه پاریس 1383).

د) طرح تحقیقاتی

- « فرهنگ اعلام ایرانی-  اسلامی»، فرانسه به فارسی و بالعکس، دانشگاه شهید چمران 1369.

 - « تهیه و تدوین برنامه آموزشی ـ پژوهشی دوره ی دکترای ادبیات تطبیقی» دانشگاه شهید چمران، 1387

راهنمايي پایان نامه ها

کارشناسی ارشد

1. La Perse dans le théâter classique français (خانم سحر عزیزی ، 1373).

2. G. de Bazac un des piliers du classicisme (خانم زهرا عاقل سراوانی ، 1384).

3.   Les Inspirations philosophiques persanes de Voltaire dans Zading et Candide (خانم اکرم السادات داودی، 1385).

4. Les Eléments du récit dans La Chute d’Albert Camus (آقای جعفر حاجی نیا، 1386).

5. Dieu dans le théâtre de Beckett (خانم رقیه حقیقت، 1386). 

6. Les éléments mythiques dans la Chartreuse de Parme de Stendhal ( خانم ندا بهاران، 1387) 

7. La Poétique du désastre dans Voyage au bout de la nuit de Céline ( خانم سمیرا رشید پور،1387 )

8. L'image de l'Autre dans Huis clos et les Mouches de J.-P. Sartre (خانم سارا متقی 1387 )

  

   

   کارشناسي: بیش از صد پایان نامة کارشناسی و از جمله پایان نامه های زیر توسط دکتر فروغي در سال اخیر راهنمایی شده است:

1.      ترجمۀ کتاب « دختران جوان » اثر هانري دومونترلان (حميرا پيرنظري)، نيم سال دوم 82-1381.

2.      طبيعت دررمان « صومعۀ پارم »  اثر استاندال، (اکرم سادات داودي)، نيم سال دوم 82-1381.

3.      ترجمۀ کتاب « پاريس از پنجرة من » اثرکولت،(فاطمه نوابيان حقيقي)، نيم سال دوم 83-1382.

4.      ترجمۀ کتاب « سيمون تأثربرانگيز» اثر ژان ژيرودو (سليمه آلبوغبيش)،  نيم سال دوم 83-1382.

5.      ترجمۀ کتاب « شب آرام خواهد بود» اثر رومن گاري (زهرا عسگري)،  نيم سال دوم 83-1382.

6.      خوش بيني درکتاب « کانديد» اثر ولتر(مهناز رضايي تازه کندي)،  نيم سال دوم 83-1382.

7.      مردم دررمان « گوژ پشت نتردام » اثر ويکتور هوگو (محمد رضا زينالي)...

8.      رؤيا دررمان « مادام بوواري» اثر گوستاو فلوبر(زهرا چراغي)...

9.      ترجمۀ کتاب « مگره اشتباه مي کند» اثر ژرژ سيمنون (سپيده ياراحمدی) نيم سال اوّل 84-1383.

10. همبستگی در کتاب « زمین انسان ها» اثر سنت اگزوپری (مهناز حیدر پور).


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8