جمعه, 4 خرداد 1397
دكتر مجيد بهزاد

دكتر مجيد بهزاد

 

نام و نام خانوادگي: مجيد بهزاد                                           متولد: 1326

تعداد فرزندان: 3 (2 پسر و 1 دختر)                          محل تولد: شهرستان بروجرد

سال و محل اخذ مدرك كارشناسي: 1351 دانشگاه شهيد چمران اهواز

سال و محل اخذ مدرك كارشناسي‌ارشد: 1359 دانشگاه كاروليناي شمالي آمريكا

سال و محل اخذ مدرك دكترا: 1375 دانشگاه تربيت مدرس تهران

عنوان رساله دكترا: مطالعه اثر محيط خيس شده بر نفوذ آب در جويچه‌ها

مرتبه علمي: دانشيار دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

مقالات علمي:

الف: مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

1-     بهزاد ، مجيد و محموديان شوشتري ، محمد . مطالعه اثر محيط خيس شده بر نفوذ آب در جويچه ها . مجله علمي كشاورزي شماره 1و2 جلد 19 .دانشگاه شهيد چمران اهواز . 1375

2-      بهزاد ، مجيد . بررسي و طراحي آبگيرهاي پيش ساخته براي لوله هاي دريچه دار ارتجاعي. مجله علمي كشاورزي شماره 1 جلد 22 .دانشگاه شهيد چمران اهواز . 1378

3-      بهزاد. مجيد. ارائه يك مدل رايانه‌اي به منظور ارزيابي ميزان آبدهي و راندمان توزيع آبگيرها در طول يك خط لوله آبياري كم فشار. مجله علمي كشاورزي شماره 1 جلد 24. دانشگاه شهيد چمران اهواز 1380

4-      بهزاد، مجيد و آخوندعلي، علي‌محمد. بررسي و ارايه معادله‌هاي تجربي شوري و سديم‌زدائي خاك‌هاي شور در منطقه ملاثاني استان خوزستان. مجله علمي كشاورزي شماره 1 جلد 25. دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1381

5-      آخوندعلي، علي‌محمد بهزاد، مجيد و رسولي، سعيد. ارزيابي مزرعه‌اي روابط زهكشي در شرايط غير همروان در منطقه شمال شرق اهواز. مجله علمي كشاورزي شماره 2 جلد 25. دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1382

6-       برومندنسب، سعيد بهزاد، مجيد و فروردين، نعمت‌اله. ارزيابي مدلهاي آبياري جويچه‌اي با شرايط مزرعه‌اي در منطقه زرقان. مجله علمي كشاورزي شماره 1 جلد26. دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1382

7-     ملکی، عباس بهزاد، مجید برومندنسب، سعید. تعیین ضرائب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها در اراضی نیشکر جنوب اهواز (واحد امیرکبیر). مجله علمی کشاورزی جلد 27 (ویژه نامه مهندسی علوم آب). دانشگاه شهیدچمران اهواز. 1383.

 

ب: مقالات ارائه شده در كنفرانسها:

8-      بهزاد،‌ مجيد، محموديان شوشتري، محمد.آبياري موجي خلاصه بعضي تحقيقات انجام شده. مجموعه مقالات اولين كنگره برنامه‌ريزي و سياست گذاري امور زيربنائي (آب و خاك) در بخش كشاورزي. تهران شهريور 1373.

9-      بهزاد ، مجيدو محموديان شوشتري، محمد . مطالعه رابطه شدت جريان ورودي با نفوذ آب در شيارها ، مجموعه مقالات دومين كنگره ملي مسائل آب و خاك كشور ، جلد اول ، تهران . بهمن 1375.

10-  بهزاد، مجيد و بينا، محمود. ارزيابي آبياري باراني (گردان مركزي) در شرايط رامين اهواز. مجموعه مقالات اولين كنفرانس تخصصي بررسي توسعه كاربرد و توليد سيستمهاي آبياري تحت فشار. كرج 1368.

11-   بينا، محمود و بهزاد، مجيد. روابط هيدروليكي جهت طراحي سيستم آبياري باراني گردان مركزي. مجموعه مقالات اولين كنفرانس تخصصي بررسي توسعه كاربرد و توليد سيستمهاي آبياري تحت فشار. كرج 1368.

12-  كشكولي، حيدرعلي، بهزاد، مجيد. صادقي، زينب و بهتاش، محمدجعفر. بررسي يك سيستم  آبياري تحت فشار كم هزينه براي مزارع كوچك. اهواز ، مجموعه مقالات سومين همايش كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي استان خوزستان، 1382.

13-  شهيدي، علي. بهزاد، مجيد. مينائي، سعيد و شاه‌محمدي. زمان. بررسي ديدگاههاي مديريتي انتخاب سيستم‌هاي آبياري ثقلي يا تحت فشار در استان خوزستان. اهواز، مجموعه مقالات سومين همايش كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي استان خوزستان، 1382.

14- کریمی، غلامحسین. معاضد، هادی و بهزاد، مجید. بررسی وضعیت هیدرولیکی شبکه آبیاری حمیدیه و قدس در اثر رسوبگذاری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش ته نشینی رسوب در کانالها. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد اول، صفحه 18-9.

15- گلابی، منا. بهزاد، مجید و برومندنسب، سعید. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از راه دور (RS) در مدیریت آبیاری. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد اول، صفحه 518-509.

16-  برادران هزاوه، فرانک. بهزاد، مجید. برومندنسب، سعید و محسنی موحد، اسدالله. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در شهرستان اراک. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد اول، صفحه 564-557.

17- آذری، آرش. برومندنسب، سعید و بهزاد، مجید. بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری
(T-Tape). همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد اول، صفحه 584-579.

18- رنجبر، علی. برومندنسب، سعید. بهزاد، مجید و معیری، منصور. مقایسة شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جکسون برای گیاه چغندر قند در شرایط شمال خوزستان. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد اول، صفحه 648-641.

19- ملوحی، حسین. بهزاد، مجید و ناصری، عبدعلی. راندمانهای کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران، جلد دوم 824-819.

20- برادران هزاوه، فرانک. برومندنسب، سعید. بهزاد، مجید و محسنی موحد، اسدالله. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان اراک. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد دوم، صفحه 920-911.

21- میرزائی تختگاهی، حسین. برومندنسب، سعید. بهزاد، مجید و قمرنیا، هوشنگ. پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد دوم، صفحه 1223-12130.

22- بهمنی، امید. برومندنسب، سعید و بهزاد، مجید. دیدگاههای مدیریتی در شناخت و بهبود کارایی مصرف آب. همایش ملی مدیریت آبیاری و زهکشی. اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد سوم، صفحه 1640-1633.

 

طرح هاي تحقيقاتي

1-     بررسي تاثير فاصله زهكشها ( لاترالها ) بر تغييرات عمق آب تحت الارضي و شوري آب خروجي از زهكشها در منطقه ملاثاني( با همكاري محمد حسين قرينه) . 77-1376

2-     بررسي تاثير فاصله زهكشها ( لاترالها ) بر تغييرات عمق آب تحت الارضي و شوري آب خروجي از زهكشها در منطقه ملاثاني . 78-1377

3-      بررسي تغييرات شوري (EC) و نسبت جذب سديم (SAR) در آب آبياري و زهكش‌هاي ملاثاني. كارنامه پژوهشي دانشگاه شهيد چمران(با همكاري آقاي دكتر هادي معاضد) 1370.

4-      بررسي تاثير فاصله زهكشهاي زيرزميني بر كنترل شوري و سطح ايستابي در يك دوره بهره‌برداري 5ساله (1381-1376) در منطقه ملاثاني (با همكاري مهندس جمشيد لندي). 1382

 

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد

1-                 محمدحسين رمضاني، كم آبياري و تاثير تنش خشكي بر روي عملكرد سه واريته نيشكر. دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد راهنما: سیدابوالحسن هاشمی دزفولی و مجید بهزاد. 1378

2-                  سعيد رسولي، ارزيابي صحرائي كاربرد معادلات زهكشي در اراضي شمال شرق خوزستان، اساتید راهنما: علی محمد آخوندعلی و مجید بهزاد. 1379.

3-                  نعمت‌اله فروردين، ارزيابي مدل‌هاي آبياري جويچه‌اي، 1381

4-          حسين ملوحي، ارزيابي نحوه عملكرد آبياري جويچه‌اي انتها بسته در مزراع شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در استان خوزستان، 1382. استاد راهنما: مجید بهزاد. 1382.

5-          زينب صادقي، بررسي امكان كاهش ميزان انرژي در آبياري قطره‌اي (آبياري قطره‌اي ثقلي). اساتید راهنما: مجید بهزاد و حیدرعلی کشکولی. 1382.

6-         آرش آذری. ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای (T-Tape) برای گیاه ذرت در مزارع مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول. به راهنمائی: مجید بهزاد سعید برومندنسب. 1384.

7-         فرانک برادران هزاوه. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری تحت فشار اجرا شده در شهرستان اراک. اساتید راهنما: مجید بهزاد و سعید برومندنسب. 1384.

8-         حسین میرزائی تختگاهی. پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه. اساتید راهنما: سعید برومندنسب و مجید بهزاد. 1384.

9-         علی رنجبر. برنامه ریزی آبیاری گیاه چغندر قند با استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه در شمال خوزستان. اساتید راهنما: سعید برومندنسب و مجید بهزاد. 1384.

 

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دكترا

1-                 عباس ملكي، بررسي تغييرات مكاني و زماني نفوذ در آبياري جويچه‌اي اراضي نيشكر جنوب اهواز، 1383.

 

عضويت در كميته‌هاي علمي سمينارها 

1-                 سومين همايش منطقه‌اي آبياري و زهكشي استان خوزستان اهواز، 1382.

لیست دروس تدریس شده:

1-     دوره کارشناسی:

-       آبیاری عمومی

-       رابطه آب و خاک و گیاه

-       طراحی سیستم های آبیاری

-       پمپ و ایستگاه های پمپاژ

 

2-     کارشناسی ارشد:

-       آبیاری تحت فشار

-       رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

-       فیزیک خاک تکمیلی

-       طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

 

3-     دکترا:

-       مدیریت آب در مزرعه

-       ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی

-       هیدرولیک آبیاری سطحی

 

سوابق اجرایی:

1-     معاونت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی، تاریخ شروع 26/10/60 لغایت 3/12/60

2-     رئیس دانشکده کشاورزی، تاریخ شروع 3/12/60 لغایت 28/2/62

3-     عضو کمیته ترفیعات دانشگاه شهیدچمران، تاریخ شروع 15/12/60 لغایت

4-     عضو کمیته برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهیدچمران، تاریخ شروع 22/2/61 لغایت

5-     رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین، تاریخ شروع 28/2/62 لغایت 1/10/64

6-      قائم مقام ریاست دانشگاه شهیدچمران، تاریخ شروع 20/11/64 لغایت 12/7/65

7-     معاونت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین، تاریخ شروع 3/8/66 لغایت 3/12/66

8-     رئیس دانشکده کشاورزی، تاریخ شروع 3/12/66 لغایت 24/5/69

9-     عضو کمیته تألیف و ترجمه، تاریخ شروع 6/9/74 لغایت 1/6/76

10- مسئول احیای اراضی مجتمع رامین، تاریخ شروع 12/2/76 لغایت

11- مشاور طرح مزرعه آزمایشی شمال شرق اهواز، تاریخ شروع 16/2/76 لغایت 15/2/77

12- مشاور عالی طرح فضای سبز کمربند شرق اهواز، تاریخ شروع 3/4/76 لغایت 3/9/76

13- رئیس پژوهشکده رامین، تاریخ شروع 1/6/76 لغایت 14/10/79

14- دبیر کمیته تألیف و ترجمه، تاریخ شروع 1/6/76 لغایت 14/10/79

15- عضو کمیته تخصصی کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه، تاریخ شروع 21/12/76 لغایت 21/12/79

16-  مدیر گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، تاریخ شروع 28/1/84 لغایت

17- عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه، تاریخ شروع 8/11/84 لغایت

18- عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان 1381 لغایت - 1385

19- عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران تاریخ شروع 14/1/85 لغایت

20- مسئول منطقه ای خوزستان کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از 28/1/85 لغایت

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8